Ice Cream Maker

Vintage White Mountain Electric 4 Qt. Ice Cream Maker Model F69204

Vintage White Mountain Electric 4 Qt. Ice Cream Maker Model F69204
Vintage White Mountain Electric 4 Qt. Ice Cream Maker Model F69204
Vintage White Mountain Electric 4 Qt. Ice Cream Maker Model F69204
Vintage White Mountain Electric 4 Qt. Ice Cream Maker Model F69204
Vintage White Mountain Electric 4 Qt. Ice Cream Maker Model F69204
Vintage White Mountain Electric 4 Qt. Ice Cream Maker Model F69204
Vintage White Mountain Electric 4 Qt. Ice Cream Maker Model F69204

Vintage White Mountain Electric 4 Qt. Ice Cream Maker Model F69204

Vintage White Mountain Electric 4 Qt. Ice Cream Maker Model F69204.

The can and paddles look unused.
Vintage White Mountain Electric 4 Qt. Ice Cream Maker Model F69204